EED Energie-Audit

Heeft u een onderneming met meer dan 250FTE of een jaaromzet van 50 miljoen euro of meer? Dan is de EED energie-audit waarschijnlijk op u van toepassing. Duurzaam in Bedrijf kan u helpen om aan uw EED verplichting te voldoen.

 

Energieaudits EED
In 2012 is de Europese Energy Efficiency Directive (EED) (2012/27/EU) vastgesteld. In het kader van artikel 8 van deze EED moeten circa 6000 Nederlandse bedrijven energie-audits opstellen met als doel energiebesparing en verduurzaming.

Het opstellen, beoordelen, handhaven en het uitvoeren van de maatregelen is nieuw en roept nog veel vragen op bij de ondernemingen.

Voor wie geldt het?

De energie-audit moet worden uitgevoerd door grote ondernemingen (meer dan 250 medewerkers of een jaarlijkse omzet van meer dan 50 miljoen euro in combinatie met een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro). Bepaalde ondernemingen zijn vrijgesteld zoals die actief deelnemen aan de MJA/MEE, met een erkend energie- of milieubeheersysteem (ISO50001 of ISO 14000 + 14051) of zorgsystemen (o.a. BREEAM-NL In-Use, Lean & Green etcetera).

Wat houdt de EED energie-audit in?

Met het uitvoeren van de EED energie-audit maakt u een aantal zaken inzichtelijk, waarmee kan worden bepaald of uw organisatie of concern voldoet aan de huidige Nederlandse richtlijnen voor energiebesparing. De energie-audit bestaat onder andere uit een overzicht van de energiestromen, inclusief vervoer, factoren die het energieverbruik beïnvloeden, potentiële energiebesparende maatregelen en een plan van aanpak. De EED vermeldt als doelstellingen: 20% lager energieverbruik in 2020 en 30% minder in 2030. In 2050 moet de CO2 uitstoot met 80 tot 95 procent zijn verlaagd.

Wanneer moet de EED energie-audit worden uitgevoerd?

Oorspronkelijk stond de deadline op 5 december 2015. Echter vertraging in de informatievoorziening heeft ertoe geleid dat bedrijven nu zijn verzocht om uiterlijk 31 december 2016 een energie-audit te overleggen. Ook de uitgestelde deadline hebben weinig bedrijven gehaald, naar het lijkt.

EED en handhaving

Op 28 juni 2016 heeft de VNG aan alle gemeenten en omgevingsdiensten een brief gestuurd over de invulling van hun verplichtingen van artikel 8 van de EED. De belangrijkste punten die hierin naar voren komen zijn de gevraagde extra aandacht voor dit onderwerp, de oprichting van regionale aanspreekpunten, de komst van een verbeterde lijst van de 6000 betrokken bedrijven en de mogelijkheden voor extra financiële ondersteuning.

Werkwijze Duurzaam in Bedrijf

Het rapportage format bestaat uit ruim 30 pagina’s met daarbij een ruim 40 pagina’s tellende toelichting. Hoeveel tijd kost u het invullen? Welke organisatie heeft al de gevraagde cijfers zo gedetailleerd paraat? Duurzaam in Bedrijf is van mening dat het geen zin heeft om vanuit enkele kerncijfers talloze tabellen in te vullen met aannames en schattingen. Duurzaam in Bedrijf schrijft liever geen dikke rapportages, maar zoekt samen met u naar de meest kansrijke energiebesparingen. Duurzaam in Bedrijf brengt samen met u de energie situatie zoals deze nu is in beeld, bedenkt samen met u energiebesparende maatregelen en maakt de ROI berekeningen. Vervolgens gaan we deze maatregelen in de praktijk testen. Duurzaam in Bedrijf adviseert de opdrachtgever om deze werkwijze in de organisatie te verankeren, de meetgegevens ieder kwartaal of half jaar te evalueren, de maatregelen waar nodig bij te stellen, en zo op een efficiënte manier aantoonbaar energie te besparen. Tijdens de eerste energie-audit laat u zien dat u ambitieus en resultaat gericht bent, en over vier jaar, wanneer u een nieuwe energie-audit moet uitvoeren, heeft u de gerealiseerde energie besparingen aantoonbaar en uw meetgegevens op orde. Resultaatgericht, daar gaat het tenslotte om.

Duurzaam in Bedrijf werkt volgens haar stappenplan:

  1. Voorbespreking met de opdrachtgever over de opzet en scope van de energie-audit.
  2. Eventueel voorbespreking met het bevoegd gezag of het kernteam RVO.
  3. Uitvoering van het EED energie-audit waarbij de actuele situatie van de energiestromen voor minimaal 90% in kaart worden gebracht.
  4. Vaststellen van de mogelijke besparingsmaatregelen.
  5. Tussenrapportage aan de opdrachtgever conform de RVO rapportage richtlijnen.
  6. Adviseren en bepalen verbetervoorstellen en vastlegging in het plan van aanpak.
  7. Verbinden met de juiste partners om over te gaan tot aktie
  8. Duurzaamheidscoaching
  9. Monitoring

Wilt u een EED energie-audit laten uitvoeren? Duurzaam in Bedrijf kan u helpen om aan de wetgeving te voldoen, maar kijkt vooral naar uw kansen op het gebied van kostenbesparing, brengt u in contact met de juiste partners en adviseert over de (fiscale) subsidiemogelijkheden.

voor de juiste balans tussen bedrijfsprocessen, milieu en financiële middelen.